3r Mates UD 2

Programació

OBJECTIUS

 • Expressar sumes i restes indistintament en llenguatge verbal i en llenguatge matemàtic.
 • Resoldre sumes i restes aplicant els algoritmes corresponents.
 • Aplicar les propietats commutativa i associativa de la suma.
 • Conéixer les relacions existents entre suma i resta, i aplicar-les a la comprovació del resultat (prova de la resta).
 • Aplicar la suma i la resta a la resolució de situacions problemàtiques.
 • Estimar el resultat d’una operació.

Continua llegint

3r Mates UD 1

Objetius

Llegir i escriure nombres de tres, quatre i cinc dígits.
Establir relacions d’equivalència entre els diferents ordres d’unitats.
Identificar l’ordre d’unitats i el valor de posició de les xifres d’un nombre.
Compondre i descompondre nombres segons l’ordre d’unitats i el valor posicional de les xifres.
Establir relacions d’ordre entre nombres de fins a cinc xifres.
Aproximar nombres a la centena o al miler més pròxim.
Reconéixer i utilitzar els nombres ordinals.

Continguts

 • Lectura i escriptura de nombres en diferents contextos.
 • Equivalències entre els diferents ordres d’unitats.
 • Composició i descomposició de nombres.
 • Aproximació de nombres a la centena i a la unitat de miler.
 • Els nombres ordinals fins al trenté. Lectura i escriptura.

Criteris d’avaluació

 • Llig, escriu i representa en àbacs nombres de fins a cinc xifres.
 • Establix relacions d’equivalència entre els diferents ordres d’unitats: desenes de miler, unitats de miler, centenes, desenes i unitats.
 • Identifica l’ordre d’unitats que ocupa una xifra dins d’un nombre i el valor de posició d’una xifra dins d’un nombre.
 • Escriu nombres de fins a cinc xifres a partir de la descomposició segons l’ordre d’unitats i segons el valor de posició.
 • Descompon nombres de fins a cinc xifres segons l’ordre d’unitats i segons el valor de posició de les xifres.
 • Compara i ordena nombres de fins a cinc xifres de major a menor, i viceversa.
 • Arredonix nombres a la centena o al miler més pròxim.
 • Llig i escriu nombres ordinals fins al trenté.
 • Identifica la posició d’un element en una sèrie mitjançant els nombres ordinals.

Mínims exigibles

 • Descomposició i composició de nombres de fins a cinc xifres.
 • Equivalències entre els diferents ordres d’unitats d’un nombre.
 • Comparació i ordenació de nombres.
 • Aproximació de nombres a la centena o a la unitat de miler més pròxima.
 • Lectura i escriptura de nombres cardinals i ordinals.

Activitats on-line

Números de tres cifras
Matemáticas simpáticas II
Matemáticas simpáticas III
Lectura i descomposició de nombres
Explicació de les unitats, desenes i centenes
Descomposició de nombres
Àbac
Àbac
Descomposició
Aproximació