3r Angles. Unit 2: Wizard school

1. Objectius

 • Identificar-vuit Nomenar Objectes de matèria escolar i Sis Llocs del col·legi.
 • Entendre i utilitzar verbs en imperatiu.
 • Escoltar i recitar un contextualitzar cant per a contextualitzar el vocabulari principal de la unitat i desenvolupar la comprensió oral.
 • Escoltar i entendre la història de la unitat practicant les estructures claus: I have got a…, Have you got…? Yes, I have/No I haven’t..
  Llegir i representar la història. Practicar la pronunciació i l’entonació d’un nivell de frase.
 • Realitzar Activitats escrites, practicant la comprensió i l’expressió i consolidant així el vocabulari i les estructures de la unitat.
  Realitzar petits intercanvis comunicatius paràgraf, practicar la segona estructura de la Unitat: Where’s the (color) + (objeto del aula)? In the (lloc del col·legi)
 • Escoltar, llegir i Cantar una cançó, practicant tot el Vocabulari i estructures de la unitat.
  Treballar la pronunciació dels sons / ai / i / a: / (cat-garden) aprenent a relacionar la pronunciació amb l’ortografia en anglès.
 • Aprendre sobre els castells i la seva defensa, traslladant el llenguatge de l’aula a al un context de vida real (les defenses del castell).
 • Aprendre llenguatge de l’aula a un context de la vida real de l i el pòster de la classe d’anglès (Castle defences) croquis.
  Repassar Sobre reflexionar i El Treball Realitzat.
  Autoavaluar el seu propi progrés
  Continua llegint

3r Anglés UD 1: In the jungle

Objetivos didacticos

 • Identificar y nombrar ocho animales y seis hábitats.
 • Introducir los artículos indeterminados a/an.
 • Escuchar y recitar un chant para contextualizar el vocabulario principal de la unidad y desarrollar la comprensión oral.
 • Escuchar y entender la historia de la unidad: In the jungle, practicando las estructuras claves de la misma: What’s this? y It’s a…
 • Leer y representar la historia. Practicar la pronunciación y la entonación a nivel de frase.
 • Realizar actividades escritas, practicando la comprensión y la expresión y consolidando así el vocabulario y las estructuras de la unidad.
 • Realizar pequeños intercambios comunicativos para practicar la segunda estructura de la unidad: Where’s the…?, In the…
 • Escuchar, leer y cantar una canción, practicando todo el vocabulario y estructuras de la unidad.
 • Trabajar la pronunciación de los sonidos /ʌ/ y /ɘ/ (jungle-monkey). aprendiendo a relacionar la pronunciación con la ortografía en inglés.
 • Aprender como se protegen y camuflan los animales, trasladando el lenguaje del aula a un contexto de vida real (Animal camouflage).
 • Aprender lenguaje del aula a través de un sketch y el póster de la clase de inglés (Classroom English poster).
 • Repasar y reflexionar sobre el trabajo realizado. Autoevaluar su propio progreso.

Continua llegint

3th English Starter

Objectius didàctics

Reconèixer els personatges Granny, Josh, Emma i el gat Elliot.
Repassar i practicar les presentacions de persones.
Repassar i practicar els nombres de l’1 al 20.
Repassar i practicar els colors.
Escoltar i cantar la cançó Surprise !.
Repassar i practicar el vocabulari dels membres de la família.
Presentar i practicar l’estructura It ‘sa (colour) + (substantiu: joguina)
Realitzar activitats de lectura i escrites per aprendre vocabulari i estructures de la unitat.
Realitzar petits intercanvis comunicatius practicant les estructures i el llenguatge de l’aula.

Vocabulari

Hello, Hi, Bye bye!
Els números de l’1 al 20.
Mum, tat, granny, grandad, sister, brother
Toys, bike, drum, car, dog, phone, ball, doll, bock, kite
Xarxa, purple, orange, pink, ramat, brown, green, blue, white, black
Surprise, Upstairs, mystery, attic, Toybox.

Estructures comunicatives

Llenguatge bàsic: I’M …, What ‘s your name ?, How old are you ?, It’ s …, It ‘sa … What colour is it?
Llenguatge receptiu: Let ‘s …, Oh look !.

Recursos en soport paper

Selection_035

Activitats on-line

Selection_020Selection_021

Conceptes bàsics
Els nombres de l’1 al 20
Practica els nombres