Rondalla: El Castell del Sol

Aquest és un resum per tal de no perdre el fil de l’argumentació.

El castell del sol

— Enric Valor

rondalla

Entre les serres d’Aitana, Benicadell i Mariola hi havia un rei que tenia un xicotet reialme (regne), el regne de Benillup. Tenia una viuda i un sol fill, Muhammad.

En morir, dos dels reis dels regnes dels costats volien que la seua viuda els lliurara el regne. Muhammad, fill del rei mort, va proposar que feren una lluïta i el que guanyara, dels tres, els dos reis i el fill del rei, es quedaria amb el regne.

Si Muhammad ix vençut se li donarà una nova oportunitat: la de pagar 10.000 dirherms de plata en el terme de deu dies.

Muhammad va perdre la justa, per no perdre el regne calia que pagara 10.000 dirherms.

Una nit se li va creuar un home, l’Home del Sol, un mercader de joies que li va proposar deixar-li els 10.000 dirherms, però li’ls havia de tornar en un any, però havia d’anar molt lluny, al Castell del Sol.

El temps va passar, es varen arreplegar les collites, es va vendre tot allò que no fou indispensable. Amb els diners, Muhammad es va disfresar de mutzí pobre, amb els diners per tornar el deute i va partir cap el Castell del Sol.

En el seu camí, ja de nit va veure una casa on va tocar a la porta. Li varen dir que si era cristià tirara el rosari per sota la porta. Es tractava de Bartomeu, un ermità, que no havia sentit parlar del Castell del Sol, però li va dir que visitara el seu germà Efraïm, també ermità, què podria haver sabut alguna cosa.

Efraïm li va dir que n’havia sentit parlar a gents que passaven pel camí reial, però que no sabía cert per on parava.

Efraïm li va dir que no es desanimara, que tenia un altre germà, que vivia a tres jornades, que podia saber alguna cosa d’aquell castell.

Per fi va arribar a parlar amb Jeremíes, home bastant vell, germà d’Efraïm i de Bartomeu. Jeremíes el va portar dins d’una gran nau, una cova, on hi havia un passaitge sorprenent. Les parets estaven atapaïdes d’ocells negres.

Jeremíes va fer preguntes als ocells negres, però no en sabien res de castells. Després va preguntar als ocells verds, que tampoc en sabien res. Per fí, va prengunar a un corb, el qual li va dir que sí que el coneixia i que ell el guiaria.

El corb li va dir que no era corb en realitat, sinó que era l’Ombra del Sol.

Quan va arribar al Castell del Sol, el va rebre l’home del Sol, però li va dir que no podia acomplir la seua paraula perquè havia arribat 7 hores tard. Tot i això li va tornar els diners, però l’Home del Sol li va dir que havia de pagar un any de pressó al calabós del castell.

Muhammad no va estar d’acord i l’home del sol li va proposar que en compte d’això passara unes proves.

Primera prova: anar a un camp, fer una tanca i plantar rosers i clavellineres, per la nit calia portar el cistell ben ple d’aquestes flors.

L’Home del Sol tenia un talismà, un anell amb el què feia bruixeries. Van pensar, ell i la seua dóna, en apoderar-se del regne de Muhammad, però la filla xicoteta, que els va sentir va decidir ajudar a Muhammad.

Míriam, així li deien a la filla xicoteta de l’Home del Sol, havia après a fer burixeries, es va convertir en formiga, va passar per baix de la porta on dormia Muhammad. Li va dir que l’ajudaria.

Míriam va fer màgia de forma que Muhammad va passar la primera prova.

Segona prova: al dia següent Mohammad havia de collir tots els roser i clavellineres de l’hort i plantar ceps de raïm.

Míriam va tornar a fer màgia i va superar la prova.

L’Home del Sol li va dir a la seua muller “Aquest sap més que nosaltres, no cal fer la tercera prova, ens caldrà matar-lo, però primer vull donar-li un turment i que signe la renuncia al tro de Benillup”.

Míriam i Muhammad s’escapen a cavall cap a l’ermita de Jeremíes, amb el talismà de son pare per fer màgia. A son pare li havien deixat una còpia del talismà, però que no tenia poder per fer màgia.

Míriam va fer màgia i va convertir Muhammad en un ermità, ella es va convertir en la Mare de Déu, i els cavalls en l’ermita i les campanes.

Son pare, l’Home del Sol, va parar a l’ermita i va preguntar si havien vist passar dos genets, però li vàren dir que no.

En arribar li ho va contar a la seua esposa, la qual li va dir que eren ells disfressats. L’Home del Sol va tornar a agafar el cavall i va eixir a buscar-lo.

Míriam va fer que els cavalls es tornaren tanca del bancal d’un hort ple de cols i que Muhammad fora l’hortolà.

L’Home del Sol va tornar a casa en no veure l’ermita, però la seua dóna li va dir que serien ells. No va poder eixir de nou fins al s’endemà.

Ara va ser la Dóna del Sol qui va anar a per ells. Míriam va fer màgia fent que apareguera un riu. La Dóna del Sol els va tirar artefactes de foc, però se’n va anar horroritzada pel que li havia fet a la seua pròpia filla.

Muhammad i Míriam es van enamorar i es van casar. Van passar tota la seua vida i ni per bé, ni per mal varen tindre notícia dels habitadors del Castell del Sol.

3r Angles. Unit 2: Wizard school

1. Objectius

 • Identificar-vuit Nomenar Objectes de matèria escolar i Sis Llocs del col·legi.
 • Entendre i utilitzar verbs en imperatiu.
 • Escoltar i recitar un contextualitzar cant per a contextualitzar el vocabulari principal de la unitat i desenvolupar la comprensió oral.
 • Escoltar i entendre la història de la unitat practicant les estructures claus: I have got a…, Have you got…? Yes, I have/No I haven’t..
  Llegir i representar la història. Practicar la pronunciació i l’entonació d’un nivell de frase.
 • Realitzar Activitats escrites, practicant la comprensió i l’expressió i consolidant així el vocabulari i les estructures de la unitat.
  Realitzar petits intercanvis comunicatius paràgraf, practicar la segona estructura de la Unitat: Where’s the (color) + (objeto del aula)? In the (lloc del col·legi)
 • Escoltar, llegir i Cantar una cançó, practicant tot el Vocabulari i estructures de la unitat.
  Treballar la pronunciació dels sons / ai / i / a: / (cat-garden) aprenent a relacionar la pronunciació amb l’ortografia en anglès.
 • Aprendre sobre els castells i la seva defensa, traslladant el llenguatge de l’aula a al un context de vida real (les defenses del castell).
 • Aprendre llenguatge de l’aula a un context de la vida real de l i el pòster de la classe d’anglès (Castle defences) croquis.
  Repassar Sobre reflexionar i El Treball Realitzat.
  Autoavaluar el seu propi progrés
  Continua llegint

3r Anglés UD 1: In the jungle

Objetivos didacticos

 • Identificar y nombrar ocho animales y seis hábitats.
 • Introducir los artículos indeterminados a/an.
 • Escuchar y recitar un chant para contextualizar el vocabulario principal de la unidad y desarrollar la comprensión oral.
 • Escuchar y entender la historia de la unidad: In the jungle, practicando las estructuras claves de la misma: What’s this? y It’s a…
 • Leer y representar la historia. Practicar la pronunciación y la entonación a nivel de frase.
 • Realizar actividades escritas, practicando la comprensión y la expresión y consolidando así el vocabulario y las estructuras de la unidad.
 • Realizar pequeños intercambios comunicativos para practicar la segunda estructura de la unidad: Where’s the…?, In the…
 • Escuchar, leer y cantar una canción, practicando todo el vocabulario y estructuras de la unidad.
 • Trabajar la pronunciación de los sonidos /ʌ/ y /ɘ/ (jungle-monkey). aprendiendo a relacionar la pronunciación con la ortografía en inglés.
 • Aprender como se protegen y camuflan los animales, trasladando el lenguaje del aula a un contexto de vida real (Animal camouflage).
 • Aprender lenguaje del aula a través de un sketch y el póster de la clase de inglés (Classroom English poster).
 • Repasar y reflexionar sobre el trabajo realizado. Autoevaluar su propio progreso.

Continua llegint

3r Valencià UD 2

Objectius

 • Llegir amb fluïdesa i entonació els textos presentats.
 • Fer una lectura comprensiva dels textos presentats.
 • Utilitzar les preguntes com a estratègia per a resoldre dubtes en la comprensió del text.
 • Reforçar el vocabulari relacionat amb els aliments.
 • Identificar i relacionar les paraules sinònimes.
 • Saber diferenciar la síl·laba tònica d’una paraula.
 • Usar el guionet en l’escriptura de numerals i en la separació de síl·labes.
 • Conéixer el concepte d’oració, identificar-ne i redactar-ne.
 • Comprendre un text instructiu, en concret, una recepta.
 • Conéixer la classificació per gèneres de la biblioteca.
 • Expressar-se oralment amb correcció davant de les situacions de comunicació plantejades

Continguts

 • Lectura: “Hui dinem amb la iaia”. La mateixa història de sempre. Gabriel Barnes i Horacio Elena.
 • Vocabulari: els aliments. Paraules sinònimes
 • Ortografia: la síl·laba tònica. El guionet.
 • Gramàtica: l’oració.
 • Expressió oral i escrita: receptes de cuina.
 • Literatura: la biblioteca (II).

Criteris d’avaluació

 • Llig la narració i la resta de textos amb una pronúncia, una entonació i un ritme adequats.
 • Reflexiona sobre el comportament dels personatges de la narració.
 • Relaciona el contingut de la narració amb vivències personals.
 • Pregunta sobre el contingut del text llegit.
 • Identifica el contingut del text en les activitats de comprensió.
 • Utilitza amb correcció el lèxic relacionat amb els aliments.
 • Identifica i relaciona paraules que són sinònimes.
 • Localitza la síl·laba tònica d’una paraula.
 • Utilitza el guionet per a separar les síl·labes d’una paraula.
 • Escriu numerals amb guionet.
 • Identifica els grups de paraules que són oracions.
 • Completa i forma oracions amb sentit.
 • Comprén el contingut d’una recepta de cuina.
 • Identifica la classificació per gèneres dels llibres de la biblioteca.
 • S’expressa oralment amb correcció.

Mínims exigibles

 • Saber identificar els sinònims del vocabulari bàsic.
 • Identificar la síl·laba tònica d’una paraula.
 • Reconéixer i elaborar oracions amb sentit.
 • Expressar-se oralment amb coherència i respectant les normes de comunicació establides.

Exercicis on-line

#01 – Síl·laba tònica
#02 – Síl·laba tònica
#03 – Nombre de síl·labes
#04 – Síl·laba tònica i àtona
#05 – Síl·laba tònica
#06 – Síl·laba tònica

3r Mates UD 2

Programació

OBJECTIUS

 • Expressar sumes i restes indistintament en llenguatge verbal i en llenguatge matemàtic.
 • Resoldre sumes i restes aplicant els algoritmes corresponents.
 • Aplicar les propietats commutativa i associativa de la suma.
 • Conéixer les relacions existents entre suma i resta, i aplicar-les a la comprovació del resultat (prova de la resta).
 • Aplicar la suma i la resta a la resolució de situacions problemàtiques.
 • Estimar el resultat d’una operació.

Continua llegint

3r Castellà UD 2

Programación

OBJETIVOS

 • Leer con la entonación y el ritmo adecuados, y utilizar estrategias sencillas para su comprensión.
 • Conocer el abecedario y aplicar ese conocimiento a la formación de palabras y a su ordenación alfabética.
 • Conocer y aplicar el uso ortográfico del punto y de la mayúscula.
 • Diferenciar y clasificar las palabras según su estructura silábica.
 • Conocer los rasgos característicos de la lengua oral y de la escrita.
 • Conocer, de manera sucinta, el origen de la literatura.
  Continua llegint