2n Valencià 3r Trimestre UD 3

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Llegir contes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Identificar paraules de la mateixa família.
 • Aplicar la regla ortogràfica en la formació de paraules j, g, tj i tg.
 • Identificar el subjecte en diferents oracions.
 • Realitzar descripcions de persones.

Continguts

 • El text oral i l’escrit com a fonts d’informació i diversió.
 • Interpretació de les idees expressades en el text escrit.
 • Vocabulari: família de paraules.
 • Ortografia: j, g, tj, tg.
 • Gramàtica: el subjecte.
 • Expressió oral i escrita: la descripció.

Criteris d’avaluació

 • Llig contes mantenint la pronunciació, l’entonació i el ritme adequats.
 • Extrau el sentit global del conte i respon preguntes orals o escrites.
 • Reconeix i escriu paraules pertanyents a la família lèxica que se li proposa.
 • Llig i escriu amb la cal·ligrafia i l’ortografia correctes paraules que tenen j, g, tj, tg.
 • Identifica el subjecte en diferents oracions.
 • Escriu correctament el subjecte en les oracions.
 • Realitza descripcions de persones emprant els adjectius adequats.

Mínims exigibles

 • Llegir de forma comprensiva textos senzills.
 • Seleccionar i escriure paraules de la mateixa família.
 • Llegir i escriure paraules amb j, g, tj, tg.
 • Identificar el subjecte en oracions.
 • Completar una descripció.

Exercicis on-line

2n Valencià 3r Triemstre UD 2

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

 

Objectius

 • Llegir contes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Reconéixer i formar paraules compostes.
 • Aplicar la regla ortogràfica en l’escriptura de paraules amb l, ll, l·l.
 • Utilitzar el verb en present, en passat i en futur.
 • Establir l’ordre d’una narració.

Continguts

 • El text oral i l’escrit com a fonts d’informació i diversió.
 • Interpretació de les idees expressades en el text escrit.
 • Vocabulari: paraules compostes.
 • Ortografia: l, ll, l·l.
 • Gramàtica: el verb: passat, present i futur.
 • Expressió oral i escrita: la narració.

Mínims exigibles

 • Llegir de forma comprensiva textos senzills.
 • Reconéixer i escriure paraules compostes.
 • Llegir i escriure paraules que tenen l, ll, l·l.
 • Escriure oracions amb els temps verbals adequats.
 • Ordenar els paràgrafs d’un relat correctament.

Criteris d’avaluació

 • Llig contes mantenint la pronunciació, l’entonació i el ritme adequats.
 • Extrau el sentit global del conte i en respon preguntes orals o escrites.
 • Separa paraules compostes en dues de simples.
 • Llig i escriu amb la cal·ligrafia i l’ortografia correctes paraules que tenen l, ll, l·l.
 • Realitza dictats amb la cal·ligrafia correcta i fent ús precís de l’ortografia.
 • Escriu el verb en el temps verbal adequat al context.
 • Expressa per escrit un succés de forma ordenada.

Estudia on-line

Gramàtica

Ortografia

2n 3r Trimestre UD 1 Valencià

Valencià

Objectius

 • Llegir contes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Formar paraules antònimes, afegint els prefixos des- o in-.
 • Aplicar la regla ortogràfica en la formació de paraules amb m davant de p i b.
 • Utilitzar el verb en present, passat i futur.
 • Reconéixer les característiques principals del còmic.
 • Contar una anècdota.

Continguts

 • El text oral i l’escrit com a fonts d’informació i diversió.
 • Interpretació de les idees expressades en el text escrit.
 • Vocabulari: paraules antònimes amb des- o in-.
 • Ortografia: m davant de p i b.
 • Gramàtica: el verb, passat, present i futur.
 • Expressió oral i escrita: el còmic. L’anècdota.

Citeris d’avaluació

 • Llig contes mantenint la pronunciació, l’entonació i el ritme adequats.
 • Extrau el sentit global del conte i en respon preguntes orals o escrites.
 • Aplica els sufixos des- o in- per a formar paraules antònimes a una de donada.
 • Llig i escriu al dictat amb la cal·ligrafia i l’ortografia correctes paraules que contenen m davant de p i b.
 • Escriu el verb en el temps verbal adequat al context.
 • Completa les vinyetes d’un còmic.
 • Escriu una anècdota de forma ordenada.

2n Trimestre Valencià UD 5

Objectius

 • Llegir contes i poemes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Identificar i formar augmentatius.
 • Reconéixer els diferents sons de la e i de la o.
 • Reconéixer els determinants demostratius.
 • Reconéixer els passos principals en l’escriptura d’una carta.
 • Interpretar senyals i imatges d’ús ordinari.

Continguts

 • El text oral i l’escrit com a fonts d’informació i diversió.
 • Interpretació de les idees expressades en el text escrit.
 • Vocabulari: els augmentatius.
 • Ortografia: els sons de la e i de la o.
 • Gramàtica: els determinants demostratius.
 • Expressió oral i escrita: la carta. Interpretació d’imatges.

Criteris d’avaluació

 • Llig contes i poemes mantenint la pronunciació, l’entonació i el ritme adequats.
 • Extrau el sentit global del conte i respon preguntes orals o escrites.
 • Identifica i escriu paraules augmentatives.
 • Diferencia els diferents sons de la e i de la o.
 • Reconeix i utilitza adequadament els determinants demostratius.
 • Escriu cartes seguint un model donat.
 • Reconeix i interpreta imatges usuals.

Mínims exigibles

 • Llegir de forma comprensiva textos senzills.
 • Formar augmentatius de paraules donades.
 • Identificar els sons obert i tancat de les vocals e, o.
 • Reconéixer i escriure determinants demostratius.
 • Escriure cartes segons un model.
 • Identificar algunes imatges i senyals usuals.

2n Trimestre Valencià UD 4

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Llegir contes i poemes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Formar diminutius a partir d’un substantiu.
 • Aplicar la regla ortogràfica de representació de la essa sonora.
 • Utilitzar l’article determinat i l’indeterminat.
 • Reconéixer els passos principals en la narració d’un fet.
 • Utilitzar correctament els interrogatius què, quan, on, per què… tant de forma oral com escrita.
 • Reconéixer els signes d’interrogació com a indicatius de pregunta.

Continua llegint

2n Valencià 2n Trimestre UD 3

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Llegir contes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Reconéixer i formar paraules derivades.
 • Reconéixer l’ús bàsic del guionet en la partició de paraules.
 • Distingir el nombre singular i plural en els noms.
 • Reconéixer els passos principals en l’escriptura d’un conte.

Continua llegint

2n Valencià 2n Trimestre UD 2

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Llegir contes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Reconéixer i formar paraules derivades.
 • Aplicar les regles ortogràfiques de representació de la essa sorda.
 • Distingir el gènere dels noms.
 • Realitzar descripcions d’objectes.
  Continua llegint

2n Valencià 2n trimestre UD 1

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

OBJECTIUS

 • Llegir contes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Conéixer i comprendre el significat d’algunes frases fetes usuals.
 • Conéixer l’ús bàsic de la coma com a mitjà per a representar una pausa.
 • Utilitzar adjectius qualificatius.
 • Reconéixer les veus que rimen en un poema.

Continua llegint

2n Llengua. UD 5

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

OBJECTIUS

 • Llegir contes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Relacionar paraules diferents que s’utilitzen per a expressar la variació de gènere.
 • Aplicar la regla ortogràfica en la formació de paraules amb br i bl.
 • Distingir entre noms col·lectius i noms individuals.
 • Escriure una notícia.

CONTINGUTS

 • El text oral i l’escrit com a fonts d’informació i diversió.
 • Interpretació de les idees expressades en el text escrit.
 • Vocabulari: noms de parelles.
 • Ortografia: grups consonàntics br i bl.
 • Gramàtica: el nom individual i el nom col·lectiu.
 • Expressió oral i escrita: la notícia.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Llig un conte mantenint la pronunciació, l’entonació i el ritme adequats.
 • Extrau el sentit global del conte i l’expressa amb respostes correctes a preguntes orals o escrites.
 • Identifica en una parella de paraules quina expressa el masculí i quina el femení.
 • Llig, escriu i realitza dictats amb la cal·ligrafia i l’ortografia correctes paraules que tenen br i bl.
 • Classifica correctament els noms individuals i els noms col·lectius.
 • Escriu i completa notícies.

MÍNIMS EXIGIBLES

 • Llegir de forma comprensiva textos senzills.
 • Reconéixer la variació de gènere en una parella de paraules.
 • Llegir i escriure paraules amb br i bl.
 • Diferenciar entre noms individuals i col·lectius.
 • Completar una notícia.

1. Practica

Selection_025Selection_026