2n Medi 3r Trimestre UD 3

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Identificar i diferenciar dos tipus de localitats: els pobles i les ciutats.
 • Definir el concepte de barri i descriure’n els elements principals.
 • Identificar els elements que podem veure al carrer.
 • Aprendre el nom i la utilitat dels serveis municipals.
 • Explicar què és l’ajuntament i quina n’és la funció en una localitat.

Continguts

 • La localitat: pobles i ciutats.
 • El carrer: parts i mobiliari.
 • El barri.
 • Serveis públics.
 • L’ajuntament: alcalde, regidors i empleats.

Criteris d’avaluació

 • Enumera les principals diferències entre un poble i una ciutat.
 • Descriu els principals elements d’un barri.
 • Distingix, en un dibuix, els principals elements que podem veure en un carrer.
 • Coneix per on circulen els cotxes i els vianants.
 • Reconeix els serveis públics i quines activitats exercixen.
 • Descriu la funció de l’ajuntament en una localitat.

Mínims exigibles

 • Reconéixer diferències i semblances entre un poble i una ciutat.
 • Identificar els elements d’un barri.
 • Enumerar objectes del mobiliari urbà.
 • Enumerar serveis públics i descriure la funció que exercixen.
 • Descriure la funció de l’ajuntament d’una localitat.

Exercicis on-line

2n Medi 3r Trimestre UD 2

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Identificar els membres d’una família i descobrir les relacions de parentiu que s’hi establixen.
 • Conéixer el valor de l’amistat.
 • Identificar la comunitat de veïns i valorar la bona convivència.
 • Reconéixer les diferents dependències d’una escola.
 • Conéixer i valorar els diversos treballs que es realitzen a l’escola.

Continguts

 • La família: relacions de parentiu.
 • Els amics.
 • Els veïns.
 • L’escola: dependències, personal, col·laboració.

Criteris d’avaluació

 • Anomena les persones que viuen en la mateixa casa i les identifica com a membres d’una família.
 • Reconeix els graus de parentiu més pròxims: pares, fills, germans, iaios, etc.
 • Coneix i valora els seus amics.
 • Reconeix les persones que formen una comunitat de veïns.
 • Conviu amb els seus veïns i respecta les normes perquè aquesta convivència siga correcta.
 • Anomena i localitza les diferents dependències de l’escola.
 • Relaciona les diferents funcions que es realitzen a l’escola i les persones que les realitzen.

Mínims exigibles

 • Identificar els membres d’una família i les relacions de parentiu.
 • Respectar les normes de convivència amb els amics i amb els veïns.
 • Reconéixer els objectes i les dependències de l’escola.
 • Conéixer i respectar els diferents treballs que es realitzen a l’escola.

2n Medi 3r Trimestre UD 1: Paisatges diferents

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Definir paisatge.
 • Identificar els elements principals d’un paisatge.
 • Determinar les característiques principals d’un paisatge de muntanya.
 • Determinar les característiques principals d’un paisatge de costa.

Continguts

 • Elements que formen un paisatge: naturals i artificials.
 • Paisatge de muntanya.
 • Paisatge de costa.
 • Paisatges diferents.

Criteris d’avaluació

 • Explica què entenem per paisatge.
 • Enumera alguns elements que formen el paisatge.
 • Dividix els elements del paisatge en elements naturals i elements fets per les persones.
 • Identifica un paisatge de muntanya.
 • Descriu les característiques pròpies d’un paisatge de muntanya.
 • Identifica un paisatge de costa.
 • Descriu les característiques pròpies d’un paisatge de costa.

Contingut per estudiar en format

DSC_0420

2n Trimestre Coneixement del Medi UD 5

Objectius

 • Conéixer i comprendre la diferència entre invent i descoberta.
 • Identificar algunes descobertes i invents que han fet avançar la humanitat.
 • Valorar la importància que els invents han tingut per a millorar la salut de les persones.
 • Conéixer la utilitat de les vacunes i de les medicines.

Continguts

 • Descobertes i invents que han fet avançar la humanitat.
 • La salut i els progressos de la medicina.

Criteris d’avaluació

 • Enumera alguna descoberta que haja millorat la vida de les persones.
 • Anomena diferents invents i explica per a què servixen.
 • Reconeix la importància de la roda, de la impremta, l’electricitat, etc., com a progrés per a la humanitat.
 • Coneix i valora el progrés de la medicina i la importància dels investigadors en la millora de la salut humana.
 • Diferencia les vacunes de les medicines i coneix per a què servix cada una.

Mínims exigibles

 • Conéixer alguns invents importants.
 • Distingir alguna descoberta que haja millorat la vida de la humanitat.
 • Reconéixer el valor dels progressos científics en medicina.

2n Trimestre Coneixement del Medi UD 4

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Conéixer la força com a capacitat física per a fer un treball o un moviment.
 • Comprendre l’ajuda que les persones tenim amb l’ús de màquines i ferramentes.
 • Distingir entre l’energia física de les persones i l’energia que necessiten les màquines.
 • Enumerar diferents usos d’un ordinador.
 • Conéixer les parts que componen un ordinador.
 • Identificar l’ús d’una impressora.
  Continua llegint

2n Medi 2n Trimestre UD 3

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

CONEIXEMENT DEL MEDI

Objectius

 • Reconéixer el Sol com a font de vida.
 • Identificar la Terra com el planeta on vivim.
 • Identificar la Lluna com el nostre satèl·lit i la seua relació amb la Terra.
 • Distingir i relacionar el Sol amb la Terra i amb la Lluna.
 • Reconéixer i distingir els moviments de la Terra.
 • Conéixer el temps que tarda la Terra a fer una volta sobre si mateixa.
 • Conéixer les estacions de l’any.

Continua llegint

2n Medi 2n Trimestre UD 2

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Enumerar les característiques de l’aigua.
 • Enumerar els diferents estats en què es pot presentar l’aigua.
 • Identificar diferents llocs on podem trobar aigua.
 • Conéixer el cicle de l’aigua.
 • Identificar l’aigua com un bé comú.
 • Aprendre què són les aigües potables i les aigües no potables.
  Continua llegint