2n Mates 3r Trimestre UD 3

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Llegir i escriure correctament els nombres del 0 al 999.
 • Sumar i restar portant-ne.
 • Memoritzar les taules de multiplicar del 9 i del 10.
 • Multiplicar portant desenes.
 • Resoldre situacions problemàtiques de sumar.
 • Realitzar recomptes de dades.

Continguts

 • Nombres fins al 999.
 • Sumes i restes portant-ne.
 • Taules de multiplicar del 9 i del 10.
 • Multiplicacions portant-ne.
 • Problemes.
 • Recompte de dades.

Criteris d’avaluació

 • Llig i escriu correctament les grafies dels nombres del 0 al 999.
 • Reconeix les quantitats que representen els nombres del 0 al 999.
 • Col·loca i realitza sumes i restes portant-ne.
 • Calcula mentalment el resultat de multiplicar nombres d’una xifra per 9 i per 10.
 • Realitza operacions de multiplicar portant desenes.
 • Resol problemes senzills de sumar.
 • Interpreta gràfics de recompte de dades.

Mínims exigibles

 • Llegir i escriure els nombres fins al 999.
 • Realitzar sumes i restes portant-ne.
 • Memoritzar les taules de multiplicar del 9 i del 10.
 • Resoldre problemes de sumar.
 • Realitzar multiplicacions portant desenes.
 • Interpretar gràfics de recompte de dades.

Exercicis on-line

Tables

Problemes

Interpretant gràfics de barres

2n Mates 3r Trimestre UD 2

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Llegir i escriure correctament els nombres del 0 al 999.
 • Realitzar sumes i restes portant-ne.
 • Memoritzar les taules de multiplicar del 7 i del 8.
 • Resoldre situacions problemàtiques de sumar, restar i multiplicar.
 • Completar figures a partir de l’eix de simetria.

Continguts

 • Nombres fins al 999.
 • Sumes i restes portant-ne.
 • Taules de multiplicar del 7 i del 8.
 • Problemes de sumar, restar i multiplicar.
 • La simetria.
 • Càlcul mental: restar desenes completes a nombres de tres xifres.

Criteris d’avaluació

 • Llig i escriu correctament les grafies dels nombres del 0 al 999.
 • Reconeix les quantitats que representen els nombres del 0 al 999.
 • Col·loca i realitza sumes i restes portant-ne.
 • Calcula mentalment el resultat de multiplicar nombres d’una xifra per set i per huit.
 • Resol problemes senzills de sumar, restar i multiplicar.
 • Identifica i completa figures simètriques.

Mínims exigibles

 • Llegir i escriure els nombres fins al 999.
 • Realitzar sumes i restes portant-ne.
 • Memoritzar les taules de multiplicar del 7 i del 8.
 • Resoldre problemes de sumar, restar i multiplicar.
 • Identificar i completar figures simètriques.

2n 3r Trimestre Mates UD 1

Objectius

 • Llegir contes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Formar paraules antònimes, afegint els prefixos des- o in-.
 • Aplicar la regla ortogràfica en la formació de paraules amb m davant de p i b.
 • Utilitzar el verb en present, passat i futur.
 • Reconéixer les característiques principals del còmic.
 • Contar una anècdota.

Continguts

 • Nombres del 0 al 999.
 • Sumes i restes portant-ne.
 • Taules de multiplicar del 5 i del 6.
 • Problemes de sumar, restar i multiplicar.
 • El cercle i la circumferència.
 • Càlcul mental: sumar desenes completes a nombres de tres xifres.

Criteris d’avaluació

 • Llig i escriu correctament les grafies dels nombres del 0 al 999.
 • Reconeix les quantitats que representen els nombres del 0 al 999.
 • Realitza sumes i restes portant-ne.
 • Calcula mentalment el resultat de multiplicar nombres d’una xifra per cinc i per sis.
 • Resol problemes senzills de sumar, restar i multiplicar.
 • Reconeix i distingix el cercle i la circumferència.

2n Trimestre Mates UD 5

Mates

Objectius

 • Llegir i escriure correctament els nombres del 900 al 999.
 • Realitzar sumes de tres sumands.
 • Realitzar restes.
 • Resoldre situacions problemàtiques de sumes, restes i multiplicacions.
 • Memoritzar la taula de multiplicar del 4.
 • Identificar diferents cossos geomètrics.

Continguts

 • Nombres del 900 al 999.
 • Sumes de tres sumands.
 • La resta.
 • Problemes.
 • Taula de multiplicar del 4.
 • Cossos geomètrics: cilindre, prisma, piràmide, con, esfera i cub.

Criteris d’avaluació

 • Llig i escriu correctament les grafies dels nombres del 900 al 999.
 • Reconeix les quantitats que representen els nombres del 900 al 999.
 • Realitza sumes amb tres sumands d’una, dues o tres xifres.
 • Calcula correctament restes portant-ne.
 • Resol problemes senzills de sumar, restar i multiplicar.
 • Calcula mentalment el resultat de multiplicar nombres d’una xifra per 4.
 • Reconeix i distingix els cossos geomètrics: prisma, cilindre, con, cub, piràmide i esfera.

Mínims exigibles

 • Llegir i escriure els nombres fins al 999.
 • Realitzar sumes de tres sumands.
 • Memoritzar la taula de multiplicar del 4.
 • Resoldre problemes de sumar, restar i multiplicar.
 • Identificar cossos geomètrics.

2n Mates 2Trimestre UD 3

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

MATEMÀTIQUES

Objectius

 • Llegir i escriure correctament els nombres del 700 al 799.
 • Realitzar sumes de tres sumands.
 • Resoldre situacions problemàtiques amb sumes de tres sumands.
 • Iniciar la multiplicació com a suma de sumands iguals.
 • Memoritzar la taula de multiplicar de l’1.
 • Identificar línies: rectes, corbes i poligonals, obertes i tancades.

Continua llegint