2n Mates 3r Trimestre UD 3

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Llegir i escriure correctament els nombres del 0 al 999.
 • Sumar i restar portant-ne.
 • Memoritzar les taules de multiplicar del 9 i del 10.
 • Multiplicar portant desenes.
 • Resoldre situacions problemàtiques de sumar.
 • Realitzar recomptes de dades.

Continguts

 • Nombres fins al 999.
 • Sumes i restes portant-ne.
 • Taules de multiplicar del 9 i del 10.
 • Multiplicacions portant-ne.
 • Problemes.
 • Recompte de dades.

Criteris d’avaluació

 • Llig i escriu correctament les grafies dels nombres del 0 al 999.
 • Reconeix les quantitats que representen els nombres del 0 al 999.
 • Col·loca i realitza sumes i restes portant-ne.
 • Calcula mentalment el resultat de multiplicar nombres d’una xifra per 9 i per 10.
 • Realitza operacions de multiplicar portant desenes.
 • Resol problemes senzills de sumar.
 • Interpreta gràfics de recompte de dades.

Mínims exigibles

 • Llegir i escriure els nombres fins al 999.
 • Realitzar sumes i restes portant-ne.
 • Memoritzar les taules de multiplicar del 9 i del 10.
 • Resoldre problemes de sumar.
 • Realitzar multiplicacions portant desenes.
 • Interpretar gràfics de recompte de dades.

Exercicis on-line

Tables

Problemes

Interpretant gràfics de barres

2n Mates 3r Trimestre UD 2

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Llegir i escriure correctament els nombres del 0 al 999.
 • Realitzar sumes i restes portant-ne.
 • Memoritzar les taules de multiplicar del 7 i del 8.
 • Resoldre situacions problemàtiques de sumar, restar i multiplicar.
 • Completar figures a partir de l’eix de simetria.

Continguts

 • Nombres fins al 999.
 • Sumes i restes portant-ne.
 • Taules de multiplicar del 7 i del 8.
 • Problemes de sumar, restar i multiplicar.
 • La simetria.
 • Càlcul mental: restar desenes completes a nombres de tres xifres.

Criteris d’avaluació

 • Llig i escriu correctament les grafies dels nombres del 0 al 999.
 • Reconeix les quantitats que representen els nombres del 0 al 999.
 • Col·loca i realitza sumes i restes portant-ne.
 • Calcula mentalment el resultat de multiplicar nombres d’una xifra per set i per huit.
 • Resol problemes senzills de sumar, restar i multiplicar.
 • Identifica i completa figures simètriques.

Mínims exigibles

 • Llegir i escriure els nombres fins al 999.
 • Realitzar sumes i restes portant-ne.
 • Memoritzar les taules de multiplicar del 7 i del 8.
 • Resoldre problemes de sumar, restar i multiplicar.
 • Identificar i completar figures simètriques.

2n 3r Trimestre Mates UD 1

Objectius

 • Llegir contes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Formar paraules antònimes, afegint els prefixos des- o in-.
 • Aplicar la regla ortogràfica en la formació de paraules amb m davant de p i b.
 • Utilitzar el verb en present, passat i futur.
 • Reconéixer les característiques principals del còmic.
 • Contar una anècdota.

Continguts

 • Nombres del 0 al 999.
 • Sumes i restes portant-ne.
 • Taules de multiplicar del 5 i del 6.
 • Problemes de sumar, restar i multiplicar.
 • El cercle i la circumferència.
 • Càlcul mental: sumar desenes completes a nombres de tres xifres.

Criteris d’avaluació

 • Llig i escriu correctament les grafies dels nombres del 0 al 999.
 • Reconeix les quantitats que representen els nombres del 0 al 999.
 • Realitza sumes i restes portant-ne.
 • Calcula mentalment el resultat de multiplicar nombres d’una xifra per cinc i per sis.
 • Resol problemes senzills de sumar, restar i multiplicar.
 • Reconeix i distingix el cercle i la circumferència.

2n Trimestre Mates UD 5

Mates

Objectius

 • Llegir i escriure correctament els nombres del 900 al 999.
 • Realitzar sumes de tres sumands.
 • Realitzar restes.
 • Resoldre situacions problemàtiques de sumes, restes i multiplicacions.
 • Memoritzar la taula de multiplicar del 4.
 • Identificar diferents cossos geomètrics.

Continguts

 • Nombres del 900 al 999.
 • Sumes de tres sumands.
 • La resta.
 • Problemes.
 • Taula de multiplicar del 4.
 • Cossos geomètrics: cilindre, prisma, piràmide, con, esfera i cub.

Criteris d’avaluació

 • Llig i escriu correctament les grafies dels nombres del 900 al 999.
 • Reconeix les quantitats que representen els nombres del 900 al 999.
 • Realitza sumes amb tres sumands d’una, dues o tres xifres.
 • Calcula correctament restes portant-ne.
 • Resol problemes senzills de sumar, restar i multiplicar.
 • Calcula mentalment el resultat de multiplicar nombres d’una xifra per 4.
 • Reconeix i distingix els cossos geomètrics: prisma, cilindre, con, cub, piràmide i esfera.

Mínims exigibles

 • Llegir i escriure els nombres fins al 999.
 • Realitzar sumes de tres sumands.
 • Memoritzar la taula de multiplicar del 4.
 • Resoldre problemes de sumar, restar i multiplicar.
 • Identificar cossos geomètrics.

2n Mates 2Trimestre UD 3

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

MATEMÀTIQUES

Objectius

 • Llegir i escriure correctament els nombres del 700 al 799.
 • Realitzar sumes de tres sumands.
 • Resoldre situacions problemàtiques amb sumes de tres sumands.
 • Iniciar la multiplicació com a suma de sumands iguals.
 • Memoritzar la taula de multiplicar de l’1.
 • Identificar línies: rectes, corbes i poligonals, obertes i tancades.

Continua llegint

2n Mates 2n Trimestre UD 1

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Llegir i escriure correctament els nombres del 500 al 599.
 • Aprendre a restar portant-ne de forma més ràpida.
 • Resoldre situacions problemàtiques de sumar i restar.
 • Identificar nombres parells i imparells.
 • Identificar les monedes d’euro i cèntims d’euro, i els bitllets de 5, 10, 20 i 50 euros.

Continua llegint

Ensenyar matemàtiques de forma eficient

Matemàtiques kinestèsiques

En aquest vídeo podem veure com es treballa la consciència de quantitat orientada a la desena com a punt de referència per a contar. És molt bona idea orientar les matemàtiques inicials cap a la manipulació i la consciència de nombre.
Selection_038

 Metodologia per ensenyar matemàtiques de forma eficient

En aquest vídeo podrem veure com es treballa amb la pissarra digital interactiva (PDI) amb criteri, amb interacció, amb recursos adients, mitjançant el diàleg amb els xiquets.

Posem èmfasi en la estratègia que utilitza la mestra per contar 26 + 5 = 30 + 1, es treballa el càlcul mental prenent com a referència la desena.

Selection_039