2n Medi 3r Trimestre UD 3

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Identificar i diferenciar dos tipus de localitats: els pobles i les ciutats.
 • Definir el concepte de barri i descriure’n els elements principals.
 • Identificar els elements que podem veure al carrer.
 • Aprendre el nom i la utilitat dels serveis municipals.
 • Explicar què és l’ajuntament i quina n’és la funció en una localitat.

Continguts

 • La localitat: pobles i ciutats.
 • El carrer: parts i mobiliari.
 • El barri.
 • Serveis públics.
 • L’ajuntament: alcalde, regidors i empleats.

Criteris d’avaluació

 • Enumera les principals diferències entre un poble i una ciutat.
 • Descriu els principals elements d’un barri.
 • Distingix, en un dibuix, els principals elements que podem veure en un carrer.
 • Coneix per on circulen els cotxes i els vianants.
 • Reconeix els serveis públics i quines activitats exercixen.
 • Descriu la funció de l’ajuntament en una localitat.

Mínims exigibles

 • Reconéixer diferències i semblances entre un poble i una ciutat.
 • Identificar els elements d’un barri.
 • Enumerar objectes del mobiliari urbà.
 • Enumerar serveis públics i descriure la funció que exercixen.
 • Descriure la funció de l’ajuntament d’una localitat.

Exercicis on-line

2n Castellà UD 11

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Leer y comprender textos escritos.
 • Adquirir nuevo vocabulario referido a la unidad.
 • Identificar y escribir palabras del mismo campo semántico.
 • Utilizar los tiempos de los verbos correctamente.
 • Aplicar la regla ortográfica en la escritura de palabras con erre fuerte, erre suave y erre doble.
 • Aplicar la regla ortográfica en la escritura de palabras con r detrás de l, n y s.
 • Leer de manera entonada, comprender y escribir poesías.
 • Reconocer las palabras que riman en una poesía.

Continguts

 • Lectura: Aceituneros.
 • Vocabulario: Campo semántico.
 • Gramática: El verbo: pasado, presente y futuro.
 • Ortografía: Erre fuerte, erre suave, erre doble. R detrás de l, de n y de s.
 • Expresión oral y escrita: La poesía. Recitar poesías.

Criteris d’avaluació

 • Comprende textos escritos y responde adecuadamente acerca de los contenidos.
 • Amplía su vocabulario.
 • Identifica las palabras que pertenecen a un mismo campo semántico.
 • Escribe otras palabras que pertenecen a un campo semántico propuesto.
 • Escribe los verbos correctamente, concordándolos con otros elementos de la oración.
 • Reconoce si una forma verbal se refiere a lo que ocurrió antes, a lo que sucede ahora o a lo que pasará después.
 • Escribe con la caligrafía y la ortografía correcta, palabras que contienen erre fuerte, erre suave y erre doble.
 • Escribe con la caligrafía y la ortografía correcta, palabras que contienen r detrás de l, n y s.
 • Escribe poesías.
 • Identifica palabras que riman en una poesía.

Criteris d’avaluació

 • Saber leer y escribir según lo trabajado hasta el momento.
 • Reconocer palabras de un mismo campo semántico.
 • Reconocer los verbos.
 • Hacer un uso correcto de la erre fuerte, erre suave, erre doble y r detrás de l, n o s.

Exercicis on-line

Familia de palabras

Ortografia

Gramática

2n Mates 3r Trimestre UD 3

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Llegir i escriure correctament els nombres del 0 al 999.
 • Sumar i restar portant-ne.
 • Memoritzar les taules de multiplicar del 9 i del 10.
 • Multiplicar portant desenes.
 • Resoldre situacions problemàtiques de sumar.
 • Realitzar recomptes de dades.

Continguts

 • Nombres fins al 999.
 • Sumes i restes portant-ne.
 • Taules de multiplicar del 9 i del 10.
 • Multiplicacions portant-ne.
 • Problemes.
 • Recompte de dades.

Criteris d’avaluació

 • Llig i escriu correctament les grafies dels nombres del 0 al 999.
 • Reconeix les quantitats que representen els nombres del 0 al 999.
 • Col·loca i realitza sumes i restes portant-ne.
 • Calcula mentalment el resultat de multiplicar nombres d’una xifra per 9 i per 10.
 • Realitza operacions de multiplicar portant desenes.
 • Resol problemes senzills de sumar.
 • Interpreta gràfics de recompte de dades.

Mínims exigibles

 • Llegir i escriure els nombres fins al 999.
 • Realitzar sumes i restes portant-ne.
 • Memoritzar les taules de multiplicar del 9 i del 10.
 • Resoldre problemes de sumar.
 • Realitzar multiplicacions portant desenes.
 • Interpretar gràfics de recompte de dades.

Exercicis on-line

Tables

Problemes

Interpretant gràfics de barres

2n Valencià 3r Trimestre UD 3

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Llegir contes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Identificar paraules de la mateixa família.
 • Aplicar la regla ortogràfica en la formació de paraules j, g, tj i tg.
 • Identificar el subjecte en diferents oracions.
 • Realitzar descripcions de persones.

Continguts

 • El text oral i l’escrit com a fonts d’informació i diversió.
 • Interpretació de les idees expressades en el text escrit.
 • Vocabulari: família de paraules.
 • Ortografia: j, g, tj, tg.
 • Gramàtica: el subjecte.
 • Expressió oral i escrita: la descripció.

Criteris d’avaluació

 • Llig contes mantenint la pronunciació, l’entonació i el ritme adequats.
 • Extrau el sentit global del conte i respon preguntes orals o escrites.
 • Reconeix i escriu paraules pertanyents a la família lèxica que se li proposa.
 • Llig i escriu amb la cal·ligrafia i l’ortografia correctes paraules que tenen j, g, tj, tg.
 • Identifica el subjecte en diferents oracions.
 • Escriu correctament el subjecte en les oracions.
 • Realitza descripcions de persones emprant els adjectius adequats.

Mínims exigibles

 • Llegir de forma comprensiva textos senzills.
 • Seleccionar i escriure paraules de la mateixa família.
 • Llegir i escriure paraules amb j, g, tj, tg.
 • Identificar el subjecte en oracions.
 • Completar una descripció.

Exercicis on-line

English 6: The princes and the pea

Font: Oxford English
Els objectius no tenen perquè coincidir, els posem per tenir una idea del contingut i de l’avaluació.

1

Objectius

 

 •  Identificar y dir el nombre de sis persones y objectes relacionats amb la realeza.
 • Contar de l’1 al 20.
 • Dir un chant i respresentar un ball per a reforzar el vocabulari nou.
 • Escoltar la cançò Castle per a presentar i practicar el vocabulari clau de la unitat.
 • Escolarar, entendre i representar la història The princess and the pea.
 • Escoltar i cantar la cançò Sleep, Sarah, sleep! per practicar el vocabulari addicional de la unitat.
 • Llegir i escriure el vocabulari i les expressions clau i de repàs de la unitat.
 • Realitzar xicotets intercanvis comunicatius a través d’una activitat de retallables.
 • Aprendre sobre com i quantes hores dormen els animals, transferint així el llenguatge de l’aula a un context de vida real.
 • Dibuixar una història o conte favorit.
 • Elegir la seua activitat favorita de la unitat.
 • Conèixer aspectes fonètics de ritme, entonació i pronunciació.
 • Autoavaluar el propi progrés i el treball realitzat.

Continua llegint

2n Mates 3r Trimestre UD 2

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Llegir i escriure correctament els nombres del 0 al 999.
 • Realitzar sumes i restes portant-ne.
 • Memoritzar les taules de multiplicar del 7 i del 8.
 • Resoldre situacions problemàtiques de sumar, restar i multiplicar.
 • Completar figures a partir de l’eix de simetria.

Continguts

 • Nombres fins al 999.
 • Sumes i restes portant-ne.
 • Taules de multiplicar del 7 i del 8.
 • Problemes de sumar, restar i multiplicar.
 • La simetria.
 • Càlcul mental: restar desenes completes a nombres de tres xifres.

Criteris d’avaluació

 • Llig i escriu correctament les grafies dels nombres del 0 al 999.
 • Reconeix les quantitats que representen els nombres del 0 al 999.
 • Col·loca i realitza sumes i restes portant-ne.
 • Calcula mentalment el resultat de multiplicar nombres d’una xifra per set i per huit.
 • Resol problemes senzills de sumar, restar i multiplicar.
 • Identifica i completa figures simètriques.

Mínims exigibles

 • Llegir i escriure els nombres fins al 999.
 • Realitzar sumes i restes portant-ne.
 • Memoritzar les taules de multiplicar del 7 i del 8.
 • Resoldre problemes de sumar, restar i multiplicar.
 • Identificar i completar figures simètriques.