Recopilació de la reunió de principi de curs 2014-2015

Deixem la recopilació dels aspectes més importants parlats a la reunió per tal de tenir-los en compte i poder consultar-los més endavant.

 • Cal portar el material de les classes de plàstica, educació física i música el dia que toque. Caldrà revisar l’agenda amb els xiquets.
 • Cal que els pares no entren al pati per recollir els xiquets, s’han de quedar a la porta.
 • En cas de necessitar anar al metge caldrà utilitzar l’agenda per comunicar-se amb el tutor. Es podrà recollir a l’hora que es necessite.
 • Agenda: cal omplir les dades personals.
 • Les portes es tanquen 10 minuts després que sone el timbre.
 • Horari d’atenció a pares: dijous 12:30-13:00 h.
 • Cal justificar totes les faltes.
 • La manca d’atenció és el principal problema en aquest primer trimestre, caldrà tenir-ho present i anar a poc a poc.
 • Han d’estudiar. Les notes solen baixar en aquest primer trimestre després es normalitza.
 • S’autocorregixen els deures de la pissarra, cal revisar-los cada dia per si encara hi han errades.
 • En cas de dificultat es seleccionaran activitats, no es faran totes.
 • Mates i castellà semblen les assignatures més difícils o que més costen d’assolir.
 • Caldrà revisar l’agenda perquè s’equivoquen molt.
 • Cal acabar els treballs de plàstica en cas contrari es suspendrà l’assignatura.
 • Pla de foment lector: un llibre per trimestre tant en castellà com en valencià.
 • La biblioteca del centre està oberta tots els dijous.
 • Es cas de problema de convivència: s’avisarà verbalment, es farà un full de seguiment, es notificarà per escrit als pares. Poden haver expulsions.
 • Activitats: 9 d’octubre, Nadal, Dia de la Pau, Dia de l’arbre, setmana de la lectura, fira solidària, festa fí de curs, programacions de teatre.
 • Eixides: 1r trimestre → oceanogràfic, 2n trimestre → falda del castell, 3r trimestre → fi de curs.
 • El centre disposa de pàgina web
 • Promoció: quan hi ha algun problema caldrà parlar primer amb el tutor.
 • Dimecres: dia de la fruïta.
 • No s’han de portar llepolíes.
 • Evitar bolleria industrial.
 • Utilizar amb responsabilitat els recursos (paper higiènic).
 • Tovalloletes humides per educació física.
 • Cal portar mocadors de paper.
 • Cal revisar el cap de quan en quan per si hi ha polls.
 • El bono del menjador cal omplir-lo abans de lliurar-lo.
 • Horari: el dilluns és el dia més complet, està més carregat d’hores de treball.
 • En el primer trimestre: control per tema; a partir del segon trimestre control cada dos temes.
 • Algunes coses s’avaluen al treball de classe com ara expressió escrita, expressió oral, etc., això no ho avaluaran els controls però es tindrà en compte.

Horari d’octubre a maig 2014-2015

horari_d'octubre_a_maig_3B_2014-2015

Podreu baixa aquest horari de dalt en diversos formats segons les vostres necessitats.

 • Portable Document Format (pdf): és la millor opció si el vols imprimir a casa, ja que està optimitzat per un full de paper DIN-A4.
 • Gràfic (png): per traure-ho com una fotografia, és molt pràctic per portar-lo. Pots imprimir-ho en un centre de revelat de fotografia. Clica l’enllaç, botó dret, guardar.
 • Vectorial (svg): el podràs modificar molt fàcilment amb el programa Inkscape, és programari lliure.

3th English Starter

Objectius didàctics

Reconèixer els personatges Granny, Josh, Emma i el gat Elliot.
Repassar i practicar les presentacions de persones.
Repassar i practicar els nombres de l’1 al 20.
Repassar i practicar els colors.
Escoltar i cantar la cançó Surprise !.
Repassar i practicar el vocabulari dels membres de la família.
Presentar i practicar l’estructura It ‘sa (colour) + (substantiu: joguina)
Realitzar activitats de lectura i escrites per aprendre vocabulari i estructures de la unitat.
Realitzar petits intercanvis comunicatius practicant les estructures i el llenguatge de l’aula.

Vocabulari

Hello, Hi, Bye bye!
Els números de l’1 al 20.
Mum, tat, granny, grandad, sister, brother
Toys, bike, drum, car, dog, phone, ball, doll, bock, kite
Xarxa, purple, orange, pink, ramat, brown, green, blue, white, black
Surprise, Upstairs, mystery, attic, Toybox.

Estructures comunicatives

Llenguatge bàsic: I’M …, What ‘s your name ?, How old are you ?, It’ s …, It ‘sa … What colour is it?
Llenguatge receptiu: Let ‘s …, Oh look !.

Recursos en soport paper

Selection_035

Activitats on-line

Selection_020Selection_021

Conceptes bàsics
Els nombres de l’1 al 20
Practica els nombres

Horari de setembre 2014

horari_setembre_3B_2014-2015

Podreu baixa aquest horari de dalt en diversos formats segons les vostres necessitats.

 • Portable Document Format (pdf): és la millor opció si el vols imprimir a casa, ja que està optimitzat per un full de paper DIN-A4.
 • Gràfic (png): per traure-ho com una fotografia, és molt pràctic per portar-lo. Pots imprimir-ho en un centre de revelat de fotografia. Clica l’enllaç, botó dret, guardar.
 • Vectorial (svg): el podràs modificar molt fàcilment amb el programa Inkscape, és programari lliure.