2n Trimestre Valencià UD 5

Objectius

 • Llegir contes i poemes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Identificar i formar augmentatius.
 • Reconéixer els diferents sons de la e i de la o.
 • Reconéixer els determinants demostratius.
 • Reconéixer els passos principals en l’escriptura d’una carta.
 • Interpretar senyals i imatges d’ús ordinari.

Continguts

 • El text oral i l’escrit com a fonts d’informació i diversió.
 • Interpretació de les idees expressades en el text escrit.
 • Vocabulari: els augmentatius.
 • Ortografia: els sons de la e i de la o.
 • Gramàtica: els determinants demostratius.
 • Expressió oral i escrita: la carta. Interpretació d’imatges.

Criteris d’avaluació

 • Llig contes i poemes mantenint la pronunciació, l’entonació i el ritme adequats.
 • Extrau el sentit global del conte i respon preguntes orals o escrites.
 • Identifica i escriu paraules augmentatives.
 • Diferencia els diferents sons de la e i de la o.
 • Reconeix i utilitza adequadament els determinants demostratius.
 • Escriu cartes seguint un model donat.
 • Reconeix i interpreta imatges usuals.

Mínims exigibles

 • Llegir de forma comprensiva textos senzills.
 • Formar augmentatius de paraules donades.
 • Identificar els sons obert i tancat de les vocals e, o.
 • Reconéixer i escriure determinants demostratius.
 • Escriure cartes segons un model.
 • Identificar algunes imatges i senyals usuals.