Escoltem música

One Thing – Cimorelli

I've tried playing it cool
but when i'm looking at you
i can't ever be brave
'cause you make my heart race

Shot me out of the sky
you're my kryptonite
you keep making me weak
yeah, frozen and can't breathe

Something's gotta give now
'cause i'm dying just to make you see
that i need you here with me now
'cause you've got that one thing

So get out, get out, get out of my head
and fall into my arms instead
i don't, i don't, don't know what it is
but i need that one thing
and you've got that one thing

Now i'm climbing the walls
but you don't notice at all
that i'm going out of my mind
all day and all night

Something's gotta give now
cause i'm dying just to know your name
and i need you here with me now
cause you've got that one thing

So get out, get out, get out of my head
and fall into my arms instead
i don't, i don't, don't know what it is
but i need that one thing

So get out, get out, get out of my mind
and come on, come into my life
i don't, i don't, don't know what it is
but i need that one thing
and you've got that one thing

Oh, oh, oh, oh
oh, oh, oh, oh
oh, oh, oh, oh

You've got that one thing

Get out, get out, get out of my head
and fall into my arms instead

So get out, get out, get out of my head
and fall into my arms instead
i don't, i don't, don't know what it is
but i need that one thing

So get out, get out, get out of my mind
and come on, come into my life
i don't, i don't, don't know what it is
but i need that one thing
and you've got that one thing

Font: letras.com

Traducció

c

He tractat de jugar amb fred
però quan estic mirant a tu
i no pot mai ser valent
Perquè fas que el meu cor s’acceleri

Em tir del cel
ets el meu kriptonita
mantens me feble
sí, congelat i no pot respirar

Algú ha de cedir ara
Perquè m’estic morint només per fer-te veure
que et necessito aquí amb mi ara
Perquè vostè ha de una cosa

Així que sortir , sortir , sortir del meu cap
i caure en els meus braços al seu lloc
jo no , jo no , no sé de què es tracta
però necessito que una cosa
i vostè ha de una cosa

Ara estic pujant per les parets
però no s’adonen en absolut
que vaig a sortir de la meva ment
tot el dia i tota la nit

Algú ha de cedir ara
perquè m’estic morint només per saber el teu nom
i et necessito aquí amb mi ara
perquè has de una cosa

Així que sortir , sortir , sortir del meu cap
i caure en els meus braços al seu lloc
jo no , jo no , no sé de què es tracta
però necessito que una cosa

Així que sortir , sortir , sortir de la meva ment
i vine , vine a la meva vida
jo no , jo no , no sé de què es tracta
però necessito que una cosa
i vostè ha de una cosa

Oh , oh , oh , oh
oh , oh , oh , oh
oh , oh , oh , oh

Has de una cosa

Fora , fora, fora del meu cap
i caure en els meus braços al seu lloc

Així que sortir , sortir , sortir del meu cap
i caure en els meus braços al seu lloc
jo no , jo no , no sé de què es tracta
però necessito que una cosa

Així que sortir , sortir , sortir de la meva ment
i vine , vine a la meva vida
jo no , jo no , no sé de què es tracta
però necessito que una cosa
i vostè ha de una cosa

2n 3r Trimestre Mates UD 1

Objectius

 • Llegir contes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Formar paraules antònimes, afegint els prefixos des- o in-.
 • Aplicar la regla ortogràfica en la formació de paraules amb m davant de p i b.
 • Utilitzar el verb en present, passat i futur.
 • Reconéixer les característiques principals del còmic.
 • Contar una anècdota.

Continguts

 • Nombres del 0 al 999.
 • Sumes i restes portant-ne.
 • Taules de multiplicar del 5 i del 6.
 • Problemes de sumar, restar i multiplicar.
 • El cercle i la circumferència.
 • Càlcul mental: sumar desenes completes a nombres de tres xifres.

Criteris d’avaluació

 • Llig i escriu correctament les grafies dels nombres del 0 al 999.
 • Reconeix les quantitats que representen els nombres del 0 al 999.
 • Realitza sumes i restes portant-ne.
 • Calcula mentalment el resultat de multiplicar nombres d’una xifra per cinc i per sis.
 • Resol problemes senzills de sumar, restar i multiplicar.
 • Reconeix i distingix el cercle i la circumferència.

2n Trimestre Castellà UD 9

Objectivos

 • Leer y comprender textos escritos.
 • Adquirir nuevo vocabulario referidos a la unidad.
 • Reconocer y formar palabras compuestas.
 • Conocer y aplicar el concepto de pronombre personal.
 • Reconocer las formas de los pronombres personales.
 • Aplicar la regla ortográfica en la escritura de palabras con ge, gi, je, ji.
 • Reconocer el procedimiento básico para dar instrucciones y seguir los pasos que nos marcan.
 • Aprender la colocación de los dedos para escribir correctamente a máquina (mecanografía).

Contenidos

 • Lectura: ¡El Día del Libro!
 • Vocabulario: Palabras compuestas.
 • Gramática: Pronombres personales.
 • Ortografía: Ge, gi. Je, ji.
 • Expresión oral y escrita:
 • Las instrucciones.
 • Mecanografía.

Criterios de evaluación

 • Comprende textos escritos y responde adecuadamente acerca de los contenidos.
 • Amplía su vocabulario.
 • Distingue palabras compuestas de otras que no lo son.
 • Escribe palabras compuestas a partir de dos simples.
 • Conoce el concepto de pronombre.
 • Distingue los pronombres personales y los utiliza para sustituir nombres, y viceversa.
 • Escribe con la caligrafía y la ortografía correcta, palabras que contienen ge, gi, je, ji.
 • Realiza dictados con caligrafía correcta y haciendo uso preciso de la ortografía.
 • Sigue y explica instrucciones.
 • Coloca correctamente los dedos en el teclado del ordenador.

Mínimos exigibles

 • Saber leer y escribir según lo trabajado hasta el momento.
 • Reconoce el pronombre personal.
 • Hacer un uso correcto de ge, gi, je, ji.
 • Conoce la colocación de los dedos en el teclado del ordenador.
 • Lee las instrucciones y sigue sus indicaciones.

2n 3r Trimestre UD 1 Valencià

Valencià

Objectius

 • Llegir contes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Formar paraules antònimes, afegint els prefixos des- o in-.
 • Aplicar la regla ortogràfica en la formació de paraules amb m davant de p i b.
 • Utilitzar el verb en present, passat i futur.
 • Reconéixer les característiques principals del còmic.
 • Contar una anècdota.

Continguts

 • El text oral i l’escrit com a fonts d’informació i diversió.
 • Interpretació de les idees expressades en el text escrit.
 • Vocabulari: paraules antònimes amb des- o in-.
 • Ortografia: m davant de p i b.
 • Gramàtica: el verb, passat, present i futur.
 • Expressió oral i escrita: el còmic. L’anècdota.

Citeris d’avaluació

 • Llig contes mantenint la pronunciació, l’entonació i el ritme adequats.
 • Extrau el sentit global del conte i en respon preguntes orals o escrites.
 • Aplica els sufixos des- o in- per a formar paraules antònimes a una de donada.
 • Llig i escriu al dictat amb la cal·ligrafia i l’ortografia correctes paraules que contenen m davant de p i b.
 • Escriu el verb en el temps verbal adequat al context.
 • Completa les vinyetes d’un còmic.
 • Escriu una anècdota de forma ordenada.

2n Medi 3r Trimestre UD 1: Paisatges diferents

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Definir paisatge.
 • Identificar els elements principals d’un paisatge.
 • Determinar les característiques principals d’un paisatge de muntanya.
 • Determinar les característiques principals d’un paisatge de costa.

Continguts

 • Elements que formen un paisatge: naturals i artificials.
 • Paisatge de muntanya.
 • Paisatge de costa.
 • Paisatges diferents.

Criteris d’avaluació

 • Explica què entenem per paisatge.
 • Enumera alguns elements que formen el paisatge.
 • Dividix els elements del paisatge en elements naturals i elements fets per les persones.
 • Identifica un paisatge de muntanya.
 • Descriu les característiques pròpies d’un paisatge de muntanya.
 • Identifica un paisatge de costa.
 • Descriu les característiques pròpies d’un paisatge de costa.

Contingut per estudiar en format

DSC_0420

2n Trimestre Mates UD 5

Mates

Objectius

 • Llegir i escriure correctament els nombres del 900 al 999.
 • Realitzar sumes de tres sumands.
 • Realitzar restes.
 • Resoldre situacions problemàtiques de sumes, restes i multiplicacions.
 • Memoritzar la taula de multiplicar del 4.
 • Identificar diferents cossos geomètrics.

Continguts

 • Nombres del 900 al 999.
 • Sumes de tres sumands.
 • La resta.
 • Problemes.
 • Taula de multiplicar del 4.
 • Cossos geomètrics: cilindre, prisma, piràmide, con, esfera i cub.

Criteris d’avaluació

 • Llig i escriu correctament les grafies dels nombres del 900 al 999.
 • Reconeix les quantitats que representen els nombres del 900 al 999.
 • Realitza sumes amb tres sumands d’una, dues o tres xifres.
 • Calcula correctament restes portant-ne.
 • Resol problemes senzills de sumar, restar i multiplicar.
 • Calcula mentalment el resultat de multiplicar nombres d’una xifra per 4.
 • Reconeix i distingix els cossos geomètrics: prisma, cilindre, con, cub, piràmide i esfera.

Mínims exigibles

 • Llegir i escriure els nombres fins al 999.
 • Realitzar sumes de tres sumands.
 • Memoritzar la taula de multiplicar del 4.
 • Resoldre problemes de sumar, restar i multiplicar.
 • Identificar cossos geomètrics.

2n Trimestre Coneixement del Medi UD 5

Objectius

 • Conéixer i comprendre la diferència entre invent i descoberta.
 • Identificar algunes descobertes i invents que han fet avançar la humanitat.
 • Valorar la importància que els invents han tingut per a millorar la salut de les persones.
 • Conéixer la utilitat de les vacunes i de les medicines.

Continguts

 • Descobertes i invents que han fet avançar la humanitat.
 • La salut i els progressos de la medicina.

Criteris d’avaluació

 • Enumera alguna descoberta que haja millorat la vida de les persones.
 • Anomena diferents invents i explica per a què servixen.
 • Reconeix la importància de la roda, de la impremta, l’electricitat, etc., com a progrés per a la humanitat.
 • Coneix i valora el progrés de la medicina i la importància dels investigadors en la millora de la salut humana.
 • Diferencia les vacunes de les medicines i coneix per a què servix cada una.

Mínims exigibles

 • Conéixer alguns invents importants.
 • Distingir alguna descoberta que haja millorat la vida de la humanitat.
 • Reconéixer el valor dels progressos científics en medicina.

2n Trimestre Valencià UD 5

Objectius

 • Llegir contes i poemes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Identificar i formar augmentatius.
 • Reconéixer els diferents sons de la e i de la o.
 • Reconéixer els determinants demostratius.
 • Reconéixer els passos principals en l’escriptura d’una carta.
 • Interpretar senyals i imatges d’ús ordinari.

Continguts

 • El text oral i l’escrit com a fonts d’informació i diversió.
 • Interpretació de les idees expressades en el text escrit.
 • Vocabulari: els augmentatius.
 • Ortografia: els sons de la e i de la o.
 • Gramàtica: els determinants demostratius.
 • Expressió oral i escrita: la carta. Interpretació d’imatges.

Criteris d’avaluació

 • Llig contes i poemes mantenint la pronunciació, l’entonació i el ritme adequats.
 • Extrau el sentit global del conte i respon preguntes orals o escrites.
 • Identifica i escriu paraules augmentatives.
 • Diferencia els diferents sons de la e i de la o.
 • Reconeix i utilitza adequadament els determinants demostratius.
 • Escriu cartes seguint un model donat.
 • Reconeix i interpreta imatges usuals.

Mínims exigibles

 • Llegir de forma comprensiva textos senzills.
 • Formar augmentatius de paraules donades.
 • Identificar els sons obert i tancat de les vocals e, o.
 • Reconéixer i escriure determinants demostratius.
 • Escriure cartes segons un model.
 • Identificar algunes imatges i senyals usuals.