2n Trimestre Valencià UD 4

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Llegir contes i poemes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Formar diminutius a partir d’un substantiu.
 • Aplicar la regla ortogràfica de representació de la essa sonora.
 • Utilitzar l’article determinat i l’indeterminat.
 • Reconéixer els passos principals en la narració d’un fet.
 • Utilitzar correctament els interrogatius què, quan, on, per què… tant de forma oral com escrita.
 • Reconéixer els signes d’interrogació com a indicatius de pregunta.

Continua llegint

2n Trimestre Coneixement del Medi UD 4

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Conéixer la força com a capacitat física per a fer un treball o un moviment.
 • Comprendre l’ajuda que les persones tenim amb l’ús de màquines i ferramentes.
 • Distingir entre l’energia física de les persones i l’energia que necessiten les màquines.
 • Enumerar diferents usos d’un ordinador.
 • Conéixer les parts que componen un ordinador.
 • Identificar l’ús d’una impressora.
  Continua llegint

2n Trimestre Castellà UD 8

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objetivos

 • Leer y comprender textos escritos.
 • Adquirir nuevo vocabulario referido a la unidad.
 • Reconocer y formar palabras derivadas.
 • Identificar y usar los demostrativos: este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas.
 • Conocer el uso básico de la coma como medio para representar una pausa.
 • Conocer la carta como forma de comunicación escrita y sus componentes.
 • Interpretar la información que aparece en diferentes imágenes.

Continua llegint

2n Valencià 2n Trimestre UD 3

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Llegir contes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Reconéixer i formar paraules derivades.
 • Reconéixer l’ús bàsic del guionet en la partició de paraules.
 • Distingir el nombre singular i plural en els noms.
 • Reconéixer els passos principals en l’escriptura d’un conte.

Continua llegint

2n Castellà 2n Trimestre

Castellà UD 7

Objetivos

 • Leer y comprender textos y biografías escritas.
 • Adquirir nuevo vocabulario referido a la unidad.
 • Reconocer distintos significados de palabras polisémicas.
 • Identificar y usar los artículos: el, la, los, las, un, una, unos, unas.
 • Aplicar las reglas ortográficas en la escritura de palabras terminadas en -d y en -z y en -illo o -illa.
 • Reconocer palabras que riman en una poesía.
 • Leer con la entonación adecuada.

Contenidos

 • Lectura: Platero y yo.
 • Vocabulario: Palabras polisémicas.
 • Gramática: El artículo.
 • Ortografía: Palabras terminadas en -illo, -illa. Palabras terminadas en -d, -z.
 • Expresión oral y escrita: La rima. El verso.

Criterios de evaluación

 • Lee y comprende biografías, textos y poesías.
 • Amplía su vocabulario.
 • Identifica distintos significados de una palabra polisémica.
 • Adecua el uso de los artículos el, la, los, las, un, una, unos, unas al género y número de los nombres propuestos.
 • Escribe con la caligrafía y la ortografía correctas palabras que terminan en -d y en -z y en -illo o -illa.
 • Realiza dictados con caligrafía correcta y haciendo uso preciso de la ortografía.
 • Identifica las palabras que riman en una poesía.
 • Aplica en las lecturas la entonación adecuada a los distintos tipos de oraciones.

Mínimos exigibles

 • Saber leer, escribir y comprender los textos propuestos.
 • Conoce distintos significados de palabras polisémicas.
 • Escribe de manera correcta palabras terminadas en -illo, -illa.

Treballa on-line

Paraules derivades

Singular i plural

2n Medi 2n Trimestre UD 3

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

CONEIXEMENT DEL MEDI

Objectius

 • Reconéixer el Sol com a font de vida.
 • Identificar la Terra com el planeta on vivim.
 • Identificar la Lluna com el nostre satèl·lit i la seua relació amb la Terra.
 • Distingir i relacionar el Sol amb la Terra i amb la Lluna.
 • Reconéixer i distingir els moviments de la Terra.
 • Conéixer el temps que tarda la Terra a fer una volta sobre si mateixa.
 • Conéixer les estacions de l’any.

Continua llegint

2n Mates 2Trimestre UD 3

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

MATEMÀTIQUES

Objectius

 • Llegir i escriure correctament els nombres del 700 al 799.
 • Realitzar sumes de tres sumands.
 • Resoldre situacions problemàtiques amb sumes de tres sumands.
 • Iniciar la multiplicació com a suma de sumands iguals.
 • Memoritzar la taula de multiplicar de l’1.
 • Identificar línies: rectes, corbes i poligonals, obertes i tancades.

Continua llegint