English UD 4. City Mouse and Country Mouse

Font: Oxford English
Els objectius no tenen perquè coincidir, els posem per tenir una idea del contingut i de l’avaluació.

1

Objectius

 • Identificar i dir el nombre de sis aliments.
 • Expressar preferències en quant a la alimentación.
 • Dir un chant i representar un baill per a reforzar el vocabulari nou.
 • Escoltar i cantar la canción Let’s make lunch per a presentar y practicar el vocabulari clau de la unitat.
 • Ecoltar, entendre i representar la història City mouse and country mouse.
 • Escoltar i cantar la cançò I like trees, per a practicar el vocabulari addicional de la unidat.
 • Llegir i escriure el vocabulari i les expressions clau i de repàs de la unitat.
 • Realitzar xicotets intercanvis comunicatius a través d’una activitat de retallables.
 • Aprendre d’on venen els aliments del nostre desejuni; el procés del blat al pa, transfirint així el lenguatge de l’aula a un context de vida real.
 • Dibuixar y escrure sobre els seus aliments preferits.
 • Elegir la seua activitat favorita de la unidat.
 • Conèixer aspectes fonèticos de ritmo, entonació i pronunciació.
 • Autoavaluar el propio progrés i el traball realizat.
  Continua llegint

2n Mates 2n Trimestre UD 2

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectus

 • Llegir i escriure correctament els nombres del 600 al 699.
 • Aplicar correctament la prova de la resta.
 • Conéixer la relació que hi ha entre la suma i la resta.
 • Aprendre a orientar-se en l’espai: dreta i esquerra.
  Continua llegint

2n Valencià 2n Trimestre UD 2

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Llegir contes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Reconéixer i formar paraules derivades.
 • Aplicar les regles ortogràfiques de representació de la essa sorda.
 • Distingir el gènere dels noms.
 • Realitzar descripcions d’objectes.
  Continua llegint

2n Castellà UD 6

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objetivos

 • Leer y comprender textos informativos.
 • Adquirir nuevo vocabulario referente a la unidad.
 • Ordenar correctamente las palabras en la oración.
 • Usar correctamente las frases hechas.
 • Distinguir el género y el número en los nombres.
 • Utilizar el guión en la partición de palabras al final de una línea de escritura.
 • Conocer el uso básico de ¿por qué? y porque.
 • Escribir diálogos.
 • Dramatizar conversaciones con texto.
  Continua llegint

2n Medi 2n Trimestre UD 2

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Enumerar les característiques de l’aigua.
 • Enumerar els diferents estats en què es pot presentar l’aigua.
 • Identificar diferents llocs on podem trobar aigua.
 • Conéixer el cicle de l’aigua.
 • Identificar l’aigua com un bé comú.
 • Aprendre què són les aigües potables i les aigües no potables.
  Continua llegint

2n Medi 2n trimestre UD 1

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Recull de teoria per estudiar els conceptes bàsics. Descarrega-ho, en pdf.

Objectius

 • Distingir les parts d’una planta.
 • Conéixer i diferenciar la flor, el fruit i la llavor.
 • Aprendre noms de fruits secs i carnosos.
 • Identificar llavors com una part del fruit.
 • Classificar diferents arbres segons les fulles.
  Continua llegint

2n Valencià 2n trimestre UD 1

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

OBJECTIUS

 • Llegir contes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Conéixer i comprendre el significat d’algunes frases fetes usuals.
 • Conéixer l’ús bàsic de la coma com a mitjà per a representar una pausa.
 • Utilitzar adjectius qualificatius.
 • Reconéixer les veus que rimen en un poema.

Continua llegint

2n Mates 2n Trimestre UD 1

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Llegir i escriure correctament els nombres del 500 al 599.
 • Aprendre a restar portant-ne de forma més ràpida.
 • Resoldre situacions problemàtiques de sumar i restar.
 • Identificar nombres parells i imparells.
 • Identificar les monedes d’euro i cèntims d’euro, i els bitllets de 5, 10, 20 i 50 euros.

Continua llegint

2n English Lesson 3

Font: Oxford English
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius didàctics

 • Identificar el nombre de sis hobbies.
 • Expressar gustos i aficions.
 • Dir un «chant» i representar un ball per a reforçar el vocabulari
  nou.
 • Escoltar i cantar la cançò «I like painting» per presentar i practica
  el vocabulari clau de la unitat.
 • Escoltar, entendre i repreentar la història What a mess!
 • Escoltar i cantar la cançò I’m Dizzy the dog, per a practicar el
  vocabulari adicional de la unitat.
 • Llegir i escriure el vocabulari i les expressions clau i de repàs de
  la unitat.
 • Realitzar intercanvis comunicatius a través de l’activitat de retallables.
 • Aprendre sobre les músiques de ball del món i els seus instruments,
  transferint així el lleguatge de l’aula a un context de vida real.
 • Dibuixar sobre els seus hobbies favorits i escriure sobre ells.
 • Elegir ls seua activitat favorita de la unitat.
 • Conèixer aspectes fonètics de la unitat.
 • Autoavaluar el propi progrés i el treball realitzat.
  Continua llegint