2n Castellà. UD 3

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objetivos

 • Leer y comprender con entonación y fluidez biografías, poesías y oraciones.
 • Adquirir nuevo vocabulario referente a la unidad.
 • Formar palabras antónimas añadiendo los prefijos des- o in-.
 • Conocer el uso básico de los signos de interrogación y de admiración.
 • Identificar distintos tipos de oraciones según la intencionalidad del hablante: enunciativas (afirmativas y negativas), interrogativas y exclamativas.
 • Leer y escribir textos breves.
 • Continuar diálogos.

Contenidos

 • Lectura: Del barco que yo tuviera.
 • Vocabulario: Prefijos des-, -in.
 • Gramática: Clases de oraciones. Enunciativas (afirmativas y negativas), interrogativas y exclamativas.
 • Ortografía: Interrogación y exclamación.
 • Expresión oral y escrita: Hacer preguntas. Hablar por teléfono. Continuar diálogos. Transformar textos en diálogos.

Criterios de evaluación

 • Escucha y comprende poesías, oraciones y textos (orales y escritos).
 • Amplía su vocabulario.
 • Aplica con precisión los sufijos des- e in- para formar palabras antónimas a una dada.
 • Hace un uso correcto de los signos de interrogación en las preguntas directas y de admiración en las exclamaciones.
 • Distingue cuál es la intención comunicativa de las oraciones que se le proponen: afirmar o negar, preguntar o exclamar.
 • Realiza dictados con caligrafía correcta y haciendo uso preciso de la ortografía.
 • Lee y escribe oraciones, textos, diálogos…
 • Desarrolla habilidades para expresarse oralmente y por escrito.

Mínimos exigibles

 • Saber leer y escribir.
 • Comprender oraciones y textos.
 • Distinguir y utilizar correctamente los signos de interrogación y de admiración.
 • Identificar las oraciones según la intención del hablante.
 • Continuar conversaciones.

2n Medi. UD 3

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Adquirir hàbits d’higiene personal.
 • Conéixer la importància d’una alimentació sana.
 • Aprendre les normes bàsiques d’higiene com a font de salut i benestar.

Criteris d’avaluació

 • Adquirix hàbits i actituds relacionades amb la higiene i la cura del seu cos.
 • Reconeix l’exercici físic com a font de salut.
 • Distingix els aliments més sans dels menys saludables.
 • Relaciona els aliments adequats a cada menjar.
 • Identifica les normes bàsiques per a estar sa: exercici, higiene, menjades i descans.

Mínims exigibles

 • Realitzar de forma autònoma els hàbits d’higiene corporal.
 • Reconéixer l’alimentació sana.
 • Reconéixer accions relacionades amb la salut.

Mira

2n. Mates UD 3

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Llegir i escriure correctament els nombres del 200 al 299.
 • Reconéixer el valor de posició de les xifres d’un nombre.
 • Realitzar operacions de sumes portant-ne.
 • Aplicar correctament la propietat associativa de la suma.
 • Utilitzar unitats de mesura convencionals.
 • Identificar el metre, el centímetre i el quilòmetre com a unitats de mesura.

Continguts

 • Nombres del 200 al 299.
 • Valor de posició de les xifres d’un nombre.
 • La suma portant-ne.
 • Propietat associativa de la suma.
 • El metre, el centímetre i el quilòmetre.
 • Càlcul mental: sumar deu a nombres de dues xifres.

Criteris d’avaluació

 • Llig i escriu correctament les grafies dels nombres del 200 al 299.
 • Discrimina quantes centenes, desenes i unitats componen un nombre.
 • Reconeix el valor de posició de les xifres d’un nombre.
 • Realitza correctament sumes portant-ne.
 • Aplica correctament la propietat associativa de la suma.
 • Realitza mesuraments utilitzant el metre i el centímetre.
 • Expressa la mesura d’objectes amb el metre i el centímetre.

Practica

Selection_012Selection_005

Selection_006Selection_007

Selection_008

Selection_009

2n Unitat 3. Llengua

Objectius

 • Llegir contes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Identificar paraules antònimes.
 • Conéixer l’ús bàsic dels signes d’interrogació i d’admiració.
 • Distingir i formar oracions gramaticals.
 • Aprendre a contar un conte.

Continguts

 • El text oral i l’escrit com a fonts d’informació i diversió.
 • Interpretació de les idees expressades en el text.
 • Vocabulari: els antònims.
 • Ortografia: la interrogació i l’exclamació.
 • Gramàtica: l’oració.
 • Expressió oral i escrita: el conte.

Criteris d’avaluació

 • Llig un conte mantenint la pronunciació, l’entonació i el ritme adequats.
 • Extrau el sentit global del conte i l’expressa amb respostes correctes a preguntes orals o escrites.
 • Reconeix els antònims de paraules proposades.
 • Utilitza adequadament els signes d’interrogació i d’admiració en les oracions.
 • Ordena les paraules d’una oració.
 • Ordena les parts d’un conte.
 • Conta contes a partir d’imatges.

Mínims exigibles

 • Llegir de forma comprensiva textos senzills.
 • Escriure paraules antònimes.
 • Utilitzar correctament els signes d’interrogació i admiració.
 • Ordenar paraules per a formar una oració.
 • Ordenar les parts d’un conte.

Practica

Selection_002

Selection_003Selection_004

2n Matemàtiques UD 2

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

1.  Emprar correctament el concepte de centena per a construir nombres.
2.  Llegir i escriure correctament els nombres del 100 al 199.
3.  Realitzar operacions de sumes portant-ne.
4.  Aplicar correctament la propietat commutativa.
5.  Resoldre situacions problemàtiques de sumar.
6.  Conéixer les hores, els minuts i els segons.

Continguts

 • La centena.
 • Nombres del 100 al 199.
 • La suma portant-ne.
 • Propietat commutativa de la suma.
 • Problemes de sumes.
 • Hores, minuts i segons.
 • Càlcul mental: restar deu a desenes completes.

Criteris d’avaluació

 •  Utilitza correctament el concepte de centena per a construir nombres.
 • Llig i escriu correctament les grafies dels nombres fins al 199.
 • Realitza correctament sumes portant-ne.
 • Aplica correctament la propietat commutativa de la suma.
 • Identifica i realitza l’operació que resol un problema.
 • Identifica els minuts que tenen l’hora, la mitja hora i el quart d’hora.
 • Identifica els segons que té una hora i un minut.

Material de reforç

Selection_012

Selection_013 Selection_013

Més recursos en aquest post i per treballar el rellotge en paper es pot anar a aquest altre.