Ensenyar matemàtiques de forma eficient

Matemàtiques kinestèsiques

En aquest vídeo podem veure com es treballa la consciència de quantitat orientada a la desena com a punt de referència per a contar. És molt bona idea orientar les matemàtiques inicials cap a la manipulació i la consciència de nombre.
Selection_038

 Metodologia per ensenyar matemàtiques de forma eficient

En aquest vídeo podrem veure com es treballa amb la pissarra digital interactiva (PDI) amb criteri, amb interacció, amb recursos adients, mitjançant el diàleg amb els xiquets.

Posem èmfasi en la estratègia que utilitza la mestra per contar 26 + 5 = 30 + 1, es treballa el càlcul mental prenent com a referència la desena.

Selection_039

2n Llengua. UD 5

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

OBJECTIUS

 • Llegir contes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Relacionar paraules diferents que s’utilitzen per a expressar la variació de gènere.
 • Aplicar la regla ortogràfica en la formació de paraules amb br i bl.
 • Distingir entre noms col·lectius i noms individuals.
 • Escriure una notícia.

CONTINGUTS

 • El text oral i l’escrit com a fonts d’informació i diversió.
 • Interpretació de les idees expressades en el text escrit.
 • Vocabulari: noms de parelles.
 • Ortografia: grups consonàntics br i bl.
 • Gramàtica: el nom individual i el nom col·lectiu.
 • Expressió oral i escrita: la notícia.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Llig un conte mantenint la pronunciació, l’entonació i el ritme adequats.
 • Extrau el sentit global del conte i l’expressa amb respostes correctes a preguntes orals o escrites.
 • Identifica en una parella de paraules quina expressa el masculí i quina el femení.
 • Llig, escriu i realitza dictats amb la cal·ligrafia i l’ortografia correctes paraules que tenen br i bl.
 • Classifica correctament els noms individuals i els noms col·lectius.
 • Escriu i completa notícies.

MÍNIMS EXIGIBLES

 • Llegir de forma comprensiva textos senzills.
 • Reconéixer la variació de gènere en una parella de paraules.
 • Llegir i escriure paraules amb br i bl.
 • Diferenciar entre noms individuals i col·lectius.
 • Completar una notícia.

1. Practica

Selection_025Selection_026

2n Castellà. UD 4

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objetivos

 • Leer, cantar y comprender villancicos y cuentos transmitidos oralmente y por escrito.
 • Distinguir ente nombres comunes, propios, individuales y colectivos.
 • Aplicar la regla ortográfica en la escritura de palabras con za, zo, zu, ce, ci.
 • Adquirir nuevo vocabulario referente a la unidad.
 • Identificar las onomatopeyas correspondientes a sonidos de cosas y de animales, y relacionarlas con los verbos correspondientes.
 • Reconocer las partes y características principales del cómic.
 • Contar anécdotas.

Contenidos

 • Lectura: Navidad en la tierra y Con mi burrito sabanero.
 • Vocabulario: Onomatopeyas.
 • Gramática: El sustantivo común, propio, individual, colectivo.
 • Ortografía: Za, zo, zu, ce, ci.
 • Expresión oral y escrita: El cómic. Contar una anécdota.

Criterios de evaluación

 • Lee, canta, escucha y comprende villancicos y textos (orales y escritos).
 • Discrimina los nombres de las demás clases de palabras.
 • Clasifica correctamente los nombres comunes, propios, individuales y colectivos.
 • Escribe con la caligrafía y la ortografía correcta, palabras que contienen za, zo, zu, ce, ci.
 • Realiza dictados con caligrafía correcta y haciendo uso preciso de la ortografía.
 • Amplía su vocabulario.
 • Identifica las palabras que se asocian a los sonidos que producen algunos objetos.
 • Distingue las voces de los animales y los verbos correspondientes a esas voces.
 • Completa y realiza cómics.
 • Desarrolla habilidades para expresarse oralmente.

Mínimos exigibles

 • Saber cantar y leer villancicos.
 • Diferenciar las distintas clases de nombres.
 • Reconocer las onomatopeyas.
 • Hacer un uso correcto de za, zo, zu, ce, ci.

 

1. Practica

Selection_023Selection_024

2n Coneixement del Medi. UD 5

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Conéixer les característiques que definixen els rèptils.
 • Identificar rèptils.
 • Identificar les característiques més importants dels amfibis.
 • Identificar les característiques més importants dels insectes.

Continguts

 • Els mamífers: característiques.
 • Característiques dels rèptils.
 • Diferents tipus de rèptils.
 • Els amfibis: característiques.
 • Els insectes: característiques.

Criteris d’avaluació

 •  Reconeix algunes característiques dels rèptils.
 • Reconeix rèptils de diferent tipus: serps, tortugues, etc.
 • Descriu algunes característiques d’un amfibi.
 • Enumera alguns amfibis.
 • Reconeix algunes de les característiques físiques més representatives dels insectes.
 • Identifica i anomena alguns insectes.

Mínims exigibles

 • Conéixer les característiques dels rèptils.
 • Classificar rèptils atenent-ne a les diferents característiques.
 • Descriure les característiques generals d’un amfibi.
 • Descriure les característiques generals dels insectes.

01020304

1. Practica

A. Rèptils

Selection_017Selection_018

Selection_019Selection_020Selection_021Selection_021 Selection_022

2n Mates. UD 5

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Llegir i escriure correctament els nombres del 400 al 499.
 • Identificar els nombres ordinals del 1r al 10é.
 • Realitzar operacions de restes portant-ne.
 • Resoldre situacions problemàtiques de sumar i restar.
 • Conéixer les mesures de capacitat: el litre, el mig litre i el quart de litre.

Contiguts

 • Nombres del 400 al 499.
 • Els nombres ordinals del 1r al 10é.
 • La resta portant-ne.
 • Resolució de problemes de sumar i restar.
 • El litre, el mig litre i el quart de litre.

Criteris d’avaluació

 • Llig i escriu correctament les grafies dels nombres del 400 al 499.
 • Discrimina els nombres ordinals de l’1 al 10é.
 • Col·loca i realitza correctament restes portant-ne.
 • Identifica i realitza l’operació que resol un problema.
 • Coneix i utilitza de forma apropiada les mesures de capacitat: el litre, el mig litre i el quart de litre.

Mínims exigibles

 • Llegir i escriure els nombres fins al 499.
 • Realitzar operacions de restes portant-ne.
 • Resoldre problemes de sumar i restar.
 • Assignar ordinals a sèries d’objectes.
 • Establir equivalències amb les unitats de capacitat.

Recursos per practicar

1. Numeració

1.1. Orientat al paper

Selection_017Selection_018

1.2. Interactiu

Selection_007

Selection_008Selection_009

Selection_010Selection_011

 

2. Capacitat

Selection_012Selection_013

Selection_014Selection_015Selection_016

2n English UD 1. Hello again!

Vocabulary

Treballarem el vocabulari mitjançant la tècnica de les Flashcards. Es tracta de targetes que cal anar estudiant. Una vegada estudiades serviran d’avaluació. Posarem en un muntonent les que sabem i en altre les que no sabem

Deixem un full amb les lletres per tal que es puga estudiar com s’escriuen copiant-les diverses vegades.

A. Flashcards

Selection_009

B. Full de pràcticaSelection_010

Estudia on-line

Selection_013

Ves més enllà

2n Coneixement del Medi. UD 4

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

Objectius

 • Identificar animals mamífers i descriure’n les característiques.
 • Anomenar animals mamífers domèstics i salvatges i enumerar-ne les característiques.
 • Classificar els animals mamífers segons la seua alimentació.
 • Identificar les aus i descriure’n les característiques.
 • Classificar les aus en aus de corral i aus silvestres.
 • Conéixer les característiques que definixen els peixos.
 • Identificar alguns peixos d’aigua dolça i altres d’aigua salada.

Continguts

 • Els mamífers: característiques.
 • Animals mamífers domèstics i salvatges.
 • Mamífers carnívors, herbívors i omnívors.
 • Les aus: característiques.
 • Aus de corral i aus silvestres.
 • Característiques dels peixos.
 • Peixos d’aigua dolça i d’aigua salada.

Criteris d’avaluació

 • Escriu i anomena diferents animals mamífers.
 • Esmenta les característiques físiques dels mamífers.
 • Coneix algunes característiques dels animals mamífers domèstics i salvatges.
 • Identifica les diferències entre animals carnívors, herbívors i omnívors.
 • Anomena les parts principals del cos d’una au.
 • Classifica les aus en aus de corral i aus silvestres i en coneix les característiques.
 • Reconeix algunes característiques dels peixos.
 • Coneix el nom d’alguns peixos de riu i altres de mar.

Mínims exigibles

 • Diferenciar les característiques dels mamífers.
 • Enumerar diferències entre mamífers domèstics i salvatges.
 • Classificar mamífers en carnívors, herbívors i omnívors.
 • Distingir algunes característiques de les aus.
 • Diferenciar entre aus de corral i aus silvestres.
 • Reconéixer les característiques dels peixos.
 • Identificar alguns peixos de riu i alguns de mar.

Quadre resum

Mamífers Aus Peixos
Naixement Vivípars, mamem Ovípars Ovípars
Cos Pèl Plomes Escates
Respiració Pulmons Pulmons Brànquies
Esquelet Vertebrats Vertebrats Vertebrats
Potes Quatre Dues potes i dues ales Aletes
Boca Llavis Bec Llavis
Vida Salvatge/Domèstic Domèstic/Corral/Granja/Lliures/Silvestres Aigua dolça/Aigua salada
Menjar Omnívors/Carnívors/Herbívors Omnívors/Carnívors/Herbívors Omnívors/Carnívors/Herbívors
Salvatges/Domèstics Dels dos tipus De granja: ànec, gallina, titot. Lliures:corb, àguila, oroneta, aberol, colom, periquito De riu: barb, truita, luci. De mar: besuc, llenguado, aladroc o seitó

 

Selection_007

2n Llengua. UD 4

Font: anayamascerca
Els objectius no tenen perquè coincidir,
els posem per tenir una idea del contingut i de l'avaluació

OBJECTIUS

 • Llegir contes amb fluïdesa i entonació, fent les pauses corresponents als punts i a les comes.
 • Reconéixer diferents significats de paraules polisèmiques.
 • Aplicar la regla ortogràfica en la formació de paraules amb ga, go, gu, gue, gui, güe i güi.
 • Distingir entre noms comuns i noms propis.
 • Realitzar descripcions.

CONTINGUTS

 • El text oral i l’escrit com a fonts d’informació i diversió.
 • Interpretació de les idees expressades en el text.
 • Vocabulari: paraules polisèmiques.
 • Ortografia: síl·labes ga, go, gu, gue, gui, güe i güi.
 • Gramàtica: el nom comú i el nom propi.
 • Expressió oral i escrita: la descripció d’animals.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Llig un conte mantenint la pronunciació, l’entonació i el ritme adequats.
 • Extrau el sentit global del conte i l’expressa amb respostes correctes a preguntes orals o escrites.
 • Identifica diferents significats d’una paraula polisèmica.
 • Llig, escriu i realitza dictats, amb la cal·ligrafia i l’ortografia correctes, paraules que tenen ga, go, gu, gue, gui, güe i güi.
 • Classifica correctament els noms comuns i els noms propis.
 • Completa correctament textos descriptius.

MÍNIMS EXIGIBLES

 • Llegir de forma comprensiva textos senzills.
 • Identificar diferents significats de paraules polisèmiques.
 • Llegir i escriure paraules amb ga, go, gu, gue, gui, güe i güi.
 • Diferenciar entre noms comuns i propis.
 • Completar una descripció.

Activitat d’avaluació interactiva

Selection_008